V o o r w a a r d e n • T e r m s & c o n d i t i o n s

For English, please click >here or scroll down.

___________________________________________________________________________________________


Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie, d.d. 26 mei 2005


1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van
de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia,
negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD of memory stick.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.


2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij,
inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een
overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.


3. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee
werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering
van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.


4. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding
van toepassing.
4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf
naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen
bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers
en vergelijkbare opdrachtgevers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van de Fotograaf
in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld,
(iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht
en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij
in aanmerking.


5. Factuur en betaling

5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen
tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen
en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en
vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.
5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.
5.3 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie,
behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.
5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de
Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.
5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn
verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening
in en buiten rechte voor zijn rekening.
5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige
uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei
verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.


6. Controle

6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit
de administratie van de Wederpartij, heeft de fotograaf na een opgave van de opdrachtgever het recht om de
administratie van de opdrachtgever te controleren door een door de fotograaf aan te wijzen RA/AA accountant.
6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij
dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan
de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan de Fotograaf voldoen.


7. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een
bewijsexemplaar van de publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.


8. Levering

8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn
vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door de Fotograaf
onbeschadigd retour zijn ontvangen.
8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen
overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.
8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.
8.4 Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het
recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden
gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.


9. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering
van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen
redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de
Wederpartij zou leiden.


10. Bezit/eigendom Beelddragers

10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld
na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de Fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig
nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.
10.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het
overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van
deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.
10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan de Fotograaf is geretourneerd,
wordt hij als vermist beschouwd.
10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die de
fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.
10.5 Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom
als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.


11. Zichtzendingen

11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij
binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.
11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door
de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.
11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de
overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die de Fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.
11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers
aan de Fotograaf, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of
ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.


12. Herstelkosten

Indien de codering of andere aanduidingen achterop een Beelddrager in het beheer van de Wederpartij onleesbaar
zijn geworden of zijn verdwenen, heeft de Fotograaf recht op vergoeding van de herstelkosten door de Wederpartij.
Hetzelfde geldt indien een diapositief niet voor publicatie in aanmerking is gekomen maar wel uit zijn omraming
is gehaald.


13. Opdracht

13.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om
Fotografische werken te maken en/of te leveren.
13.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf.
Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Wederpartij van een schriftelijke
opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke
wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig
de offerte.
13.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven
naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
13.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de
opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd
na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is
geretourneerd.
13.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke
reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
13.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers
en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen
en stylisten.


14. Internet

14.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het
door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.
14.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die
welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik
zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.
14.3 De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website
waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de
Fotograaf verstrekken.


15. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de Fotograaf.


16. Licentie

16.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en
voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de
Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging
en/of de daarop toeziende factuur.
16.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot
éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan
van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
16.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage
worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit
de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
16.4 Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan
het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.


17. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.


18. Inbreuk op auteursrecht

18.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het
auteursrecht van de Fotograaf.
18.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf
gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen
op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte
schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).


19. Naamsvermelding

19.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een
verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
19.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door
de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige
geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
19.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen,
in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf op deze reproducties
wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor
te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn
gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.


20. Persoonlijkheidsrechten

20.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de
persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
20.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van
de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van
overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).


21. Rechten van derden

21.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor
het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de
Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.
21.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.


22. Aansprakelijkheid Fotograaf

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van
grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in
elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde
schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.


23. Faillissement/surséance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van
faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft
de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de
redelijkheid en billijkheid zijn.


24. Rechts- en forumkeuze

24.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
24.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
24.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking
tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer [78/2005].

___________________________________________________________________________________________


General Terms and Conditions of the FotografenFederatie (Photographers Federation of the
Netherlands) dated 26 May 2005

1. Definitions applying to these General Terms and Conditions
Aw: Auteurswet 1912 [Dutch Copyright Act of 1912]
Photographic Work: photographic works as referred to in Article 10 section 1 subsection 9 Aw, or other
works covered by the Aw that can be equated with the said photographic works.
Image Carrier: the carrier on which a Photographic work (whether or not identifiable with the naked
eye) is recorded, such as a slide, negative, print, duplicate copy, Polaroid, CD-rom, DVD or memory
stick.
Photographer: the user as defined by Book 6, Article 231 of the Dutch Civil Code.
Other party: the other party as defined by Book 6, Article 231 of the Dutch Civil Code.
Usage: copying and/or publication as defined by Article 1 in conjunction with Articles 12 and 13 of the Aw.

2. Application
These General Terms and Conditions apply to all legal relationships between a Photographer and Other
Party, including offers, confirmations of orders and oral or written agreements, even after the
termination of an agreement, unless the parties have explicitly deviated from these Terms and Conditions
in writing.

3. Offer
Offers are entirely free of obligation unless expressly stated otherwise. The Photographer has the right
to withdraw his offer up to two working days after receiving acceptance of this offer. The offer does not
oblige the Photographer to deliver part of the agreement in return for a proportionate price.

4. Price
4.1 If the parties have not agreed a price, then the Photographer shall charge his usual rate.
4.2 If and insofar as there is no usual rate, the Photographer shall fix the rate in a reasonable and fair
way, bearing in mind (i) the rates for similar commissions normally charged in the market between
similar customers and similar suppliers, with reference to rates charged by the Photographer’s
colleagues, (ii) what in past cases was by right regarded as reasonable and fair, (iii) comparable rates
charged by photographers in neighbouring countries, and (iv) the scope and extent of the desired
usage of the work by the Other Party.
4.3 If it is plausible that the Photographer had to spend more and/or had to carry out additional work
within reason, then these costs and/or additional work shall also be payable by the Other Party.

5. Invoice and payment
5.1 The Other Party shall check that the invoice of the Photographer is accurate. If the Other Party
has not rejected the invoice in writing and returned it to the Photographer within ten working days of
its date, providing legally relevant reasons for doing so, then the invoice shall be deemed to be binding
between the parties and the Other Party loses any right to put in a claim.
5.2 Payment shall be made within thirty days of the date of the invoice.
5.3 The Other Party shall pay the amount due to the Photographer without any reduction or claim to
compensation, except for the deduction of any advance payments agreed between the parties and
previously made to the Photographer.
5.4 If the Photographer has not received the amount due within the period specified in 5.2 above, the
Other Party is in breach and therefore liable for interest at the statutory rate plus 2%.
5.5 If the Other Party is in breach of any of its obligations under the agreement, including any
infringement of copyright, then it is liable for all judicial and extra-judicial costs incurred in
seeking compensation for the same.
5.6 Any use of the Photographic Work whatsoever is prohibited until the Other Party has paid any
outstanding invoice of the Photographer or has otherwise complied with any other obligation arising
from any agreement whatsoever with the Photographer.

6. Audit
6.1 If the payment is dependent in any way on any facts or circumstances to be proven by the financial
records of the Other Party, then upon receiving such statement from the Other Party the Photographer
is entitled to have the financial records audited by any RA/AA accountant he may choose to appoint.
6.2 In the event that the results of the audit differ by more than 2% from the statement and payment
by the Other Party, then the auditor’s expenses shall be paid in full by the Other Party. The Other
Party shall then also pay to the Photographer the amount due on the basis of the correct information
after this has been invoiced.

7. Complimentary copy
Upon publication of a Photographic Work the Other Party should immediately and free of charge provide
the Photographer with a complimentary copy of the publication.

8. Delivery
8.1 Image Carriers shall be delivered in the premises in which the Photographer carries out his business.
From the moment they are sent out until the moment they are received back undamaged by the Photographer,
Image Carriers are at the risk of the Other Party.
8.2 Digital files containing Photographic Works shall be delivered following proper consultation and in
a manner agreed between both parties and are at the risk of the Other Party from the moment they are sent.
8.3 In case no delivery time or date has been agreed, the Photographer shall decide a reasonable period.
8.4 If the Photographer and the Other Party agree to fix the delivery at an earlier date, the Photographer
is entitled to increase the price originally agreed by at least 50%.
8.5 Every delivery, including the delivery of any part of a commission, may be invoiced separately if any
part of a commission can be valued separately.

9. Complaints
Complaints regarding the Photographic Work supplied should be reported to the Photographer in writing
as soon as possible, within a maximum of ten working days of its delivery. The Photographer has the right
to substitute the rejected work with good work within a reasonable period, unless this would cause
disproportionate damage to the Other Party.

10. Possession/ownership of Image Carriers
10.1 If there is no agreement that the Image Carriers remain in the possession of the Other Party, it
shall ensure that these are returned immediately after the agreed usage to the Photographer without any
cost for the Photographer. Doing so too late or not at all shall not result in the Photographer losing
any of his rights.
10.2 If Photographic Works have been delivered in digital form, the Other Party shall immediately erase
and/or destroy them following the agreed usage and not store them for re-usage. Doing so too late or not
at all shall not result in the Photographer losing any of his rights.
10.3 If an Image Carrier is not returned to the Photographer within four weeks after the agreed period,
it shall be regarded as missing.
10.4 In the event that an Image Carrier is missing or damaged, the Other Party shall compensate the
Photographer for his loss.
10.5 Image Carriers remain the property of the Photographer. The Other Party is only entitled to acquire
the ownership if this has been expressly agreed.

11. Submission on approval
11.1 Image Carriers submitted on approval which are not used should be returned by the Other Party
within ten working days after they were received.
11.2 Digital files of Photographic Works submitted on approval which are not used should be erased or
destroyed by the Other Party within ten working days after they were received.
11.3 In the event that Image Carriers and/or digital files containing Photographic Works are retained
beyond the agreed period, the Other Party shall compensate the Photographer for the damage he has
suffered as a result.
11.4 The Other Party is not only obliged to return in time to the Photographer the originally submitted
Image Carriers; he shall not copy and keep the Image Carriers in any form whatsoever, and/or keep
any digital files he received containing Photographic Works, and must immediately destroy any such copy.

12. Repair costs
If the coding or any other information on an Image Carrier in the control of the Other Party has become
unreadable or has disappeared, the Photographer has the right to recover the repair costs from the
Other Party. The same applies if a slide has been removed from its frame, even though it has not been
published.

13. Commission
13.1 A commission contract is an agreement in which the Photographer undertakes to the Other Party
to make and/or supply Photographic Works.
13.2 A commission contract becomes binding when the offer of the Photographer is accepted by the Other
Party. This acceptance can be confirmed by a written confirmation sent by the Photographer to the
Other Party to be retained by the Other Party; or in the absence of the same, by the factual knowledge
and permission of the Other Party to the carrying out of the work by the Photographer in accordance with
the offer.
13.3 The Photographer is entitled to carry out every part of the commission contract not explicitly
described according to his own technical and creative judgment.
13.4 Changes to the commission by the Other Party for whatever reason and pending the carrying out
of the commission contract shall be at the expense of the Other Party. They will only be carried out
by the Photographer once a separate offer for the additional costs has been signed in agreement by the
Other Party, and returned to the Photographer.
13.5 In the event that a commission contract has been cancelled by the Other Party at whatever time and
for whatever reason, the Photographer is entitled to receive the agreed price, minus costs not yet made.
13.6 Unless expressly agreed otherwise, the Photographer is at complete liberty to choose the suppliers
and third parties with whom he will work in order to carry out the commission contract, including models
and stylists.

14. Internet
14.1 In the event that the usage of Photographic Works on the Internet is agreed, the Other Party shall
ensure that the size of the Photographic Works shown does not exceed 800 by 600 pixels.
14.2 The Other Party shall not make any copies of the Photographic Works – digital or otherwise – other
than those that are strictly required for the agreed usage on the Internet. At the completion of the
agreed usage, the Other Party shall erase or destroy the used (working) copy(ies) of the Photographic
Works.
14.3 The Other Party shall provide the Photographer with unlimited access free of charge to each part
of its website on which the Photographic Work is reproduced. If special arrangements need to be made
to achieve this, then the Other Party will ensure these are made.

15. Copyright
Copyright of the Photographic Works is owned by the Photographer.

16. Licence
16.1 Use by the Other Party of a Photographic Work requires prior written consent in the form of a
licence the nature and scope of which is described by the Photographer in the offer and/or the
confirmation of the commission and/or the relevant invoice.
16.2 If the scope of the licence is not specified, it shall not extend beyond the right to one single
use, in original form and for a purpose, circulation and method as intended by the parties at the time
they enter into the agreement, in accordance with the interpretation of the Photographer.
16.3 In the absence of a specifically-agreed method of publication and/or described purpose and/or
described circulation, the only authority deemed to have been conferred is that which is included in the
licence as standard or which, given the nature and scope of the agreement, necessarily follows from this.
16.4 If the Photographer has given permission for image manipulation, electronically or otherwise, the
result may only be used once explicit written consent has been obtained.

17. Sub-licences
Unless otherwise agreed, the Other Party is not entitled to grant sub-licences to a third party.

18. Infringement of copyright
18.1 Each unauthorized use of a Photographic Work is deemed to be an infringement of the Photographer’s
copyright.
18.2 Any infringement entitles the Photographer to claim compensation of at least three times the
licence fee usually charged by the Photographer for such type of use, without losing any right to claim
compensation of other damages (including the right to compensation of all direct and indirect damages
and all judicial and extra-judicial costs actually incurred).

19. Photographer’s credit
19.1 The name of the Photographer should be clearly credited alongside the Photographic Work used,
or included elsewhere in the publication with reference to the Photographic Work.
19.2 Failure to comply with this condition entitles the Photographer to claim compensation of at least
100% of the licence fee usually charged by the Photographer for such a type of use, without losing
any right to claim compensation of other damages (including the right to compensation for all direct
and indirect damages and all judicial and extra-judicial costs actually incurred).
19.3 If the Other Party has obtained written consent to reproduce in whatever form the Photographic
Work, it shall ensure that the name of the Photographer accompanies these reproductions. In the case
of digital/electronic copies, the Other Party shall also ensure that the entire metadata that was
included in the digital file by the Photographer – information according to the EXIF, IPTC, XMP and
ICC standards – shall be preserved.

20. Moral rights
20.1 The Other Party shall always respect the moral rights of the Photographer in accordance with
Article 25 (1)(c) and (d) Aw when reproducing or publishing a Photographic Work.
20.2 Any infringement of these moral rights entitles the Photographer to claim compensation of at least
100% of the licence fee usually charged by the Photographer for such a type of use, without losing
any right to claim compensation of other damages (including the right to compensation for all direct
and indirect damages and all judicial and extra-judicial costs actually incurred).

21. Third party rights
21.1 If the Other Party publishes a Photographic Work, it is solely responsible for obtaining the
consent of those persons depicted and/or other legally entitled parties. The Other Party indemnifies
the Photographer from all claims relating to the same.
21.2 The Photographer is obliged to cooperate in tracing the persons referred to in this article.

22. Liability of the Photographer
The Photographer is not liable for any loss suffered by the Other Party unless such loss is caused by
the gross negligence or deliberate act of the Photographer or any third party acting on his behalf.
Any liability is limited to the amount of the invoice or, if and insofar as damage is insured, up to the
amount of the sum actually paid out under the insurance policy.

23. Bankruptcy/moratorium
The Photographer and the Other Party are each entitled to terminate the agreement with immediate
effect if the other party becomes bankrupt or is granted a moratorium. In the event of the bankruptcy
of the Other Party, the Photographer has the right to terminate the licence, unless the consequences
of doing so would be in breach of the principles of reasonableness and fairness.

24. Choice of law and forum
24.1 All matters governed by these General Terms and Conditions are subject to Dutch law.
24.2 The Vienna Sales Convention 1980 (CISG) shall not apply.
24.3 Any dispute concerning the wording and explanation of these General Terms and Conditions and
a legal relationship between the Photographer and the Other Party shall be brought before the court
with relevant jurisdiction in the Netherlands.

The original Dutch version of these General Terms and Conditions has been filed with the Court of
Amsterdam under reference number [78/2005].